حضور مسئولان در مسابقات بین المللی قرآن، بستر همدلی و همزبانی ملت و دولت