پروتکل الحاقی اجازه دسترسی بی رویه به ساختار کشورها را نمی دهد