اعدام مجرمان مواد مخدر امکان کشف باندهای مافیایی را از بین می‌برد