وقف باغ 5 هزار مترمربعی برای کمک به ازدواج جوانان در نهاوند