رییس کارگروه امور عمومی و تحول اداری استان قزوین منصوب شد