(تصاویر) ترخیص رییس سازمان انرژی اتمی از بیمارستان