داعش توانایی حفظ مناطق تحت سیطره خود در عراق را ندارد