رئیس اتاق بازرگانی تهران: سیستم بانکی علیه منافع بخش خصوصی متحد شده است