هشدار شهردار لندن از سیطره داعش بر مصر و نابودی ...