سود دهی پتروشیمی ها و روزهای خوب در انتظار بازار سرمایه