مدیرعامل ستاد دیه کشور: اثرات تربیتی نماز در کاهش غفلت های منجر به حبس مورد توجه باشد