پافشاری ماندن برخی استانداران موجب تضعیف دولت می شود