تعداد فروشگاه های زنجیره ای شهروند در تهران به 57مورد می رسد