استخدام کمک حسابدار در یک شرکت پیمانکاری واقع در استان خوزستان