ساعت اپل را می‌شود به راحتی دزدید و مورد استفاده قرار داد!