عدم تغییر توافق هسته‌ای در تصمیمات اوباما/ اعراب نگران از کمپ دیوید خارج شدند