شرکت نفت و گاز گچساران شش هزار کیلومتر خط لوله را پشتیبانی می کند