مانور ملی منطقه‌ای جستجوی دریایی و مقابله با آلودگی نفتی در بندرانزلی برگزار می‌شود