(تصاویر) دفع خطر داعش از سر شهر باستانی «تدمر» سوریه