مرکز تفریحات دریایی منطقه آزاد انزلی افتتاح می شود