ششمین همایش تجلیل از بانوان فعال قرآنی برگزار می شود