رئیس جمهور قهرمانی تکواندوکاران در مسابقات جهانی را تبریک گفت