اصالت بخشی به فعالیت فرهنگی هنری شهرستانها سیاست جدی وزارت ارشاد است