نماینده وزن ششم ایران به فینال رسید/در انتظار طلای سوم