پیوست مجازی در برنامه‌ها لحاظ شود/ لزوم نوگرایی فعالیت‌های فرهنگی