روابط عمومی‌ها با درک مسائل مردم می‌توانند مشکلات آنها را مرتفع کنند