حضور 180 حزب و تشکل سیاسی در مجمع عمومی خانه احزاب/ضرورت در نظر گرفتن یک ساختمان برای خانه احزاب