استقلال این بار پاکت دارد/ نفرات برتر مزایده را سه وزیر بررسی می‌کنند