گل محمدی: سپاهان بیشترین امتیاز را گرفته ، پس قهرمان است