آتش نشانان یک کارگر تبعه افغان را از داخل چاه نجات دادند