کارگروه های شورای برنامه ریزی هرمزگان ارزیابی کمی و کیفی می شوند