۱۰ میلیون بی سواد ۱۰ تا ۴۹ ساله در کشور/اعمال سیاست های تنبیهی