جمع‌آوری 97 نفر معتاد، خرده فروش مواد مخدر و مظنون