توضیح معاون میراث فرهنگی کشور درباره تخریب تپه‌های تاریخی چغامیش