مشکلات با همدلی رفع می شود/ اکثر مدارس چالوس تخریبی است