سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان شهرکرد منصوب شد