پرسپولیس در خانه تیم قدرمندی است/ ناصر الشمرانی محروم است