ساماندهی سفره‌های زیر زمینی استان تهران، اولویت اول استانداری