اختصاص ۸۹ میلیارد دلار به پنتاگون به عنوان «بودجه اضطراری جنگ» به تصویب رسید