تدابیر رهبر انقلاب و مقاومت ملت ایران، آمریکا را به انحطاط کشانده است