رقابت 14 قاری و 7حافظ در سومین روز مسابقات بین المللی قرآن