در جستجوی جان مارستون، محبوب ترین هفت تیرکش تاریخ بازی های ویدیویی