بی‌تردید برابر دشمنان جهان اسلام به پیروزی خواهیم رسید