تکواندو قهرمانی جهان - روسیه؛ ابوالفضل یعقوبی به نشان برنز دست یافت