فائز السبیت: می‌خواهیم در بازی رفت کار پرسپولیس را یکسره کنیم