با بیش‌ترین امتیاز ممکن فصل را به پایان می رسانیم/ قهرمانی، قهرمانی است