یعقوبی و علیزاده برنزی شدند/ نخستین مدال جهانی زنان ایران به دست آمد