معاون استاندار قزوین: مجوز دفاتر پیشخوان متخلف باطل می شود