افشارزاده: کادر فنی جدید استقلال در جلسه بعدی تعیین می‌شود