حرف های جنجالی مسئول بلندگوی ورزشگاه یادگار امام (ره)/ «من مراسم قهرمانی را نگفتم که»